MENU

POPULAR

  • Nghịch Tỷ Lệ Hệ Thống

  • Tác giả : Bình đao
  • Last updated : 21-07-2019
  • View : 14457
  • Genres : huyenao digioi xuyenkhong

Nghịch Tỷ Lệ Hệ Thống:

Dư Thu: "Cho ta khó khăn nhất luyện bí tịch!" "Đùng! Nghịch Tỷ Lệ Hệ Thống chạy, tu luyện tỷ lệ thành công từ 0. 001 biến thành 99. 999% " Đây là một cái Dư Thu mang theo Nghịch Tỷ Lệ Hệ Thống, khiêu chiến độ khó khăn nhất cố sự. Ở trước mặt hắn, khó khăn không là vấn đề, đơn giản mới là vấn đềLịch ra chương :Mỗi ngày 3c -Trong tuần sẽ đăng 5 ngày ,2 ngày sẽ không đăng ,có NP ,đậu sẽ bạo chương ~5 NP bạo 1c/5000 đậu bạo 2 chương ,quăng đậu càng nhiều càng nhiều chương 8h~11h sáng hoặc 7~8h tốiREVIEW: Đang cập nhập~~~
detail
Chapter name View Time uploaded
Chương 126 :, đoạt xá 12236 03-07-2019
Chương 102:, Ngộ tâm 14114 02-07-2019
Chương 100:, cảnh giới 17931 02-07-2019
Chương 84:, chẩn đoán 14066 02-07-2019
Chương 68:, Dư Thu Ca Ca 18661 02-07-2019
Chương 23 : Tư Mã gia 16658 02-07-2019
Chương 17 :Trúng độc? 12767 02-07-2019
Chương 15 : Ngộ Phong 14703 02-07-2019
Chương 6: Tình Tuyết 14494 02-07-2019
Chương 5: Trốn chết 10288 02-07-2019
Chương 2: Lôi Vân Tông 11276 02-07-2019